Nový běh mého dlouhodobého pokračujícího výcviku PDF Print

OZNÁMENÍ 
o novém běhu mého výcviku
v barbaričovsko-ericksonovské nepozitivistické

komunikační nehypnotické a hypnotické psychoterapii

 

 

A. Jak chápu – smysluplnou - psychoterapii

 

 

Psychoterapie je v první řadě „naučitelné“ řemeslo. Jistěže se liší třeba od technických řemesel (mám na mysli třeba automechanika, ale možná také žel kardiochirurga) tím, že součástí nástrojů pro řemeslo funkční psychoterapie je vlastní duše psychoterapeuta. Opravdu funkční psychoterapie nikdy nespočívá pouze, i když na brilantním zvládnutí nějakých technik či dovedností (i když se bez nich na druhé straně neobejde). Do pojmu duše zahrnuji i způsob myšlení, světonázor. Chce-li někdo odborné pojmenování, tak řeknu epistemologie či paradigma. Nicméně, ano, nahlížím na to tak, že duši a světonázor, či způsob myšlení nelze oddělovat. Veškeré myšlení je spojeno s prožíváním a veškeré prožívání je spojeno s myšlením. Jakési oddělování emocionality a racionality je zastaralý a chybný mýtus. Myslíme a děláme to, čemu věříme. Ať už tomu věříme z jakýchkoli důvodů. A víra má rozhodně zásadní emocionální rozměr. A to, čemu a jak věříme, ovlivňuje, jakými psychoterapeuty jsme/budeme.

 

Proto mám slovo „naučitelné“ (řemeslo) v uvozovkách. V mém výcviku totiž nejde pouze o učení se nějakým technikám či jejich trénování. Obvykle jde (kromě jiného) do větší či menší míry o změnu světonázoru, duše/myšlení, ze kterých pak plynou způsoby práce s lidmi, kteří hledají pomoc. A to je myslím lépe pojmenovávat osobním rozvojem, než učením. Osobní rozvoj ale však také proces, který lze cíleně podstoupit. Rozhodně ale nemám na mysli něco, čemu se říká sebezkušenost v psychodynamicky orientovaných výcvicích. Nemluvím o tom, že člověk si obecně nejdřív musí „vyřešit“, jak to měl s maminkou a tatínkem, aby se mohl stát dobrým psychoterapeutem (někdo ale možná ano).

 

Mluvím o nepozitivistickém způsobu nahlížení na svět, na člověka (včetně sebe sama, samozřejmě) a na vědu.

 

V barbaričovsko-ericksonovském chápání – kromě jiného – je tento způsob myšlení/cítění opřený o vnímání každého člověka, jednotlivce a každé sociální skupiny jako něčeho zcela jedinečného, o čem prakticky nelze dělat žádná zobecnění. A není možná žádná objektivita, pochopitelně včetně jakékoli formy obecného diagnostikování. (jsem si vědom toho, že tento výrok je paradoxní, jazyky západního světa jsou paradoxní ze své podstaty). Součástí toho je absolutní respekt/nesouzení k jedinečné individuální realitě (vnitřní mapě světa, sebe, života) každého klienta/pacienta. Každému jednotlivci, každé rodině, páru či jiné skupině je potřeba terapii „ušít na míru“. Není to snadné, ale funguje to. Tedy, v rámci limitů každého terapeuta.

 

Ano, jsou k tomu zapotřebí i techniky a jistý specifický druh informací.

 

Pak chci zdůraznit, že psychoterapii považuji za samostatnou profesi, která není primárně závislá na základním psychologickém či lékařském (psychiatrickém) vzdělání. Proto do svých výcviků tohoto druhu, tedy dlouhodobějších a pokračujících, nepřijímám lidi pouze s tímto druhem základního vzdělání. Dobrým psychoterapeutem se může stát kdokoli, rozdíl je pouze v tom, že různí lidé mají různou startovní čáru …

 

Tento pohled není nijak nový či ojedinělý. V Rakousku již před mnoha lety vznikl psychoterapeutický zákon, který definuje psychoterapii jako profesi nezávislou na jakémkoli rezortu, zcela samostatnou, včetně vzdělávání, které vede k získání oprávnění používání označení sebe jako psychoterapeuta.

 

 

B. Můj „učitelský“ přístup.

 

 

Podobně, jak jsou každý klient či pacient či rodina zcela jedineční, tak jsou každý „žák“ a každá skupina zcela jedineční. Různé startovní čáry, různé životní příběhy, různé světonázory, různá atmosféra ve skupině. Mou ambicí je ke každému členovi výcvikové skupiny přistupovat, jak se postupem času ukáže, že to potřebuje.

 

Moji bývalí i aktuální žáci by myslím potvrdili, že to tak je. Mám sice představu o tom, co chci své žáky „naučit“, ale to, v jakém pořadí a jakým způsobem se to děje, závisí na tom, kde je který jednotlivec a jak se cítí skupina jako taková.

 

Na jedné straně si vytvářím se svými studenty přátelské vztahy, na straně druhé jsem v ohledech toho, jak já rozumím tomu co má užitečný psychoterapeut umět a jaký má být, velmi přísný a nekompromisní - což se ale nevylučuje s tím, že pomáhám svým žákům, aby si, v rámci hranic nepozitivistické psychoterapeutické profesionality, hledali a vytvářeli vlastní cestu. Respektuji odlišné startovní čáry a také potřebu odlišných stylů učení různých členů skupiny. Mnohdy je to výuka jednotlivce v rámci skupiny, tedy že se didakticky věnuji jednotlivci, zatím, co ostatní přihlížejí, nebo také nikoli. Také pracuji s různými jednotlivci terapeuticky s jejich osobními tématy, pokud je přinesou, pokud o to požádají, někdy před celou skupinou, když je to pro toho člověka dostatečně bezpečné, někdy v soukromí hotelového pokoje, zatím, co ostatní něco trénují.

 

Nikdy nikoho do ničeho nenutím, nabídnu, ale žák je zodpovědný za to, jak se k tomu postaví. Jako příklad uvedu studium literatury. Zmíním, co a kdy je fajn si přečíst, ale je každého věc, zda a pokud ano, kdy to udělá. (Až na ty případy, kdy se pokusím někoho k něčemu přinutit, tedy, kdy jsem velmi direktivní.)

 

Myslím, že každý, kdo se nakonec stane opravdu užitečným psychoterapeutem, si najde a vytvořívlastní cestu a způsoby. Pokoušet se imitovat někoho, kdo je sice dobrý a kterého obdivuji, nikam nevede.

 

Navzdory 15ti leté "učitelské" zkušenosti a sedmého běhu tohoto typu výcviku považuji pro sebe za nejnáročnější provázet skupiny tak, aby v ní vznikla velmi vysoká míra vzájemné důvěry, kde jednak lidé nemají strach dělat chyby a jednak prostě mluví o všem, co je ve vztahu k výcviku relevantní. Žel se mi to nedaří vždy v takové míře, jakou bych si přál. A jsem zvědavý, jestli si budu po pár letech o sobě myslet, že jsem se zlepšil i v této oblasti.

 

Výcviku říká "dlouhodobý a pokračující". Mám ale zcela obvyklý model, než je jinak zatím obvyklý.

 

Se zájemci o výcvik se domlouvám vždy ne jeden rok (ten obsahuje šest setkání). Po tom roce, na jeho konci proběhne nějaké "bilancování" a rozhodování o tom, kdo chce pokračovat dál a kdo nechce. Respektuji i to, že někdo prostě zjistí, že se mu to nelíbí a nebude chtít pokračovat. Proto tomuto rozhodování dávám vždy na konci každého roku prostor.

 

„Didakticky“ výcvik probíhá mým výkladem, vysvětlováním, společným diskutováním, ujasňováním si témat; mou prací s jednotlivými členy skupiny před skupinou, podle situace, potřeby … někdy na reálných tématech, někdy ale také na modelových situacích; nácvikem některých dovedností v celé skupině, anebo ve dvojicích či trojicích samostatně a následným sdílením zkušeností; prací členů skupiny před skupinou pod mým vedením …to se těžko popisuje. Prostě tak, jaká je právě potřeba a jak se skupina domluví … anebo jak já rozhodnu.

 

C. Pár poznámek k obsahu výcviku:

 

Teorie:

 

Od pozitivistické k nepozitivistické psychoterapii, vědě,, … a vidění/vnímání světa.

 

Teorie neslouží – v tomto kontextu – tomu, aby se člověk „mohl chlubit“ encyklopedickými znalostmi nějakého tématu či oboru. Pakliže nemá teorie užitečné projevy v praxi, je bezcenná. V kontextu tohoto výcviku veškeré úsilí, zabývající se teorii, bude směřovat k takovým znalostem a postojům ve vztahu k člověku a jeho životu, které umožní účinné pomáhání v nejrůznějších situacích. Pro některé z vás to může znamenat radikální osobní proměnu … Hodnota teorie nespočívá v tom, zda je pravdivá, ale v tom, zda pomáhá dělat věci lépe!


· Milton H. Erickson jako zatím absolutní vzor užitečného psychoterapeuta

· Cesta Miltona H. Ericksona

· Základní myšlenková východiska Miltona H. Ericksona

· Vztah ericksonovské hypnózy a komunikační psychoterapie

· Vliv Miltona H. Ericksona na vývoj komunikačních psychoterapií druhé poloviny 20. století a dále

· Škola Mental Research Institute – Palo Alto – Bateson, Haley, Watzlawick, Weakland, Jackson … teorie systémů amezilidské komunikace …

· Zdroje a zrod „systémové“ rodinné terapie

· Milánská škola … od systémové k systemické terapii

· Maturana a Varela – biologická východiska pro post-moderní přístup k lidskému poznávání …

· širší historické filozofické souvislosti ne-pozitivistického myšlení ve vědě …

· Neurolingvistické programování – užitečné techniky nebo slepá ulička?

· Steve DeShazer a Insoo Kim Berg – na řešení orientovaná terapie …

· Gergen a sociální konstrukcionismus

· White, Epston, Freedman, Combs … narativní psychoterapie …

· Harlene Anderson a její kolaborativní přístup …

· Kritika objektivistických přístupů k psychologii a psychoterapii …

· Etika

 

Potřebuji zdůraznit, že v plném rozsahu to, co je tady vyjmenováno, samozřejmě vůbec nejde stihnout a zvládnout za jeden rok ...

 

Praxe – dovednosti:


¨ Základy vedení rozhovoru: utváření terapeutického vztahu – dotazování – hypotetizování

¨ Základní struktura terapie jako takové a jejího postupu/postupování

¨ Základy „ericksonovské“ práce s hypnózou

 

Jsou to zdánlivě pouze tři body, věřte mi ale, že si s nimi bohatě na první rok vystačíme a je dokonce docela možné, že ten rok k jejich zvládnutí stačit nebude.

 

Rovina osobního rozvoje:

 

V návaznosti na myšlenkové (epistemologické a teoretické) nepozitivistické koncepty se budeme zabývat tím, aby si každý z Vás postupně vytvářel takové sebe-pojetí, které mu umožní být užitečným terapeutem…;

 

D. Organizace výcviku

 

Zmíněný jeden rok výcviku obsahuje šest setkání, z toho čtyři třídenní a dvě čtyřdenní, ideálně v intervalech cca šest týdnů. Časový rozvrh dne je 9.00 – cca 12.30, 13.00, podle toho, co se právě děje a pak 14.30 – až cca 18.30, 19.00, opět podle toho, co se zrovna děje.

 

První termín si mezi přihlášenými účastníky domluvíme e-mailem tak, aby dle možností vyhovoval všem. Další termíny pak domluvíme na místě.

 

Místo konání: http://www.chalupapohadka.cz/

 

Cena za ubytování na jednu osobu s plnou penzí je průměrně 1000 na noc, včetně toho, že se účastníci skládají na ubytování a základní plnou penzi pro mne.

 

Říkám "průměrná cena" protože její výše se odvíjí od počtu účastníků. Čím více účastníku je, tím je nižší cena za všechny služby pro jednotlivce.

 

Počet lidé ve skupině: minimálně 8, maximálně 14.

 

 

E. Způsob přihlášení

 

Na můj e-mail:     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Prosím, s nějakým "motivačním dopisem", kde prostě napíšete to, co budete chtít napsat.

 

Přihlašování je otevřené.

 

 

F. Cena jednoho roku výcviku - lektorský honorář

 

33 000 czk.

 

Možno platit převodem na účet - pošlu fakturu anebo, v hotovosti na místě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Juraj Barbarič, Příkop 2a, 602 00, Brno.© 2008-2014 Juraj Barbarič, Všechna práva vyhrazena.
Spravuje SZ
PhDr. Juraj Barbarič
komunikační psychologie a psychoterapie